Přihláška do školní družiny

Žák

Adresa bydliště


/

Otec

Matka

Jiná kontaktní osoba (nepovinné)

Máte zájem o docházku do ŠD v době vedlejších prázdnin? (zaškrtnutí není závazné)
(termíny prázdnin naleznete na webových stránkách školy)

Upozornění – v době vánočních, jarních a hlavních prázdnin bude ŠD uzavřena. O vedlejších prázdninách bude ŠD otevřena pouze v případě přihlášení více než 15 žáků a v době od 7.00 do 15.30 hod. Školní jídelna je v době prázdnin vždy mimo provoz.

Informace o odchodu ze školní družiny

• platí v prvních pěti školních dnech, následně bude vyžadováno vyplnění DRUŽINOVÉHO NOTÝSKU s upřesněnými termíny

• provoz 6.00 – 7.30 hod. a 11.40. – 17.00 hod. (pátek do 16.30 hod.)

• v době od 13.45 do 15.00 hod. nelze děti ze ŠD vyzvedávat

• pokud nebude dítě vyzvedávat zákonný zástupce, je nutné písemně informovat paní vychovatelku (lísteček s datem vyzvednutí, jménem osoby a podpisem zákonného zástupce)

• případné změny v níže uvedené docházce pište na lístečky a dítě je předá po příchodu do školy třídní učitelce


Ve formuláři uvedené údaje poskytuje subjekt údajů škole pro účely plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy.

Odesláním této přihlášky beru na vědomí pravidla obsažená ve Vnitřním řádu školní družiny (dostupný na webových stránkách školy a na nástěnce v budově školní družiny).